Tenshi_no_Uta_2_Staff

People | Products | Groups | Search
Tenshi no Uta 2 Staff
 · Voice
 · FEITO
 · RIANA
 · SION
 · JIA
 · RANZO
 · KEARU
 · RAMIAMU
 · MEROUZU
 · MARIUS
 · AREFU
 · ARUMA
 · DEWEY
 · ROUGH AERU
 · TIARA
 · ENYA
 · Game
 · General Producing
 · Producing
 · Character Design
 · Scenario
 · Director
 · Assisting Director
 · Shaking Events
 · Game Program
 · Visual Program
 · Game Sub-Program
 · Event Rate
 · Music
 · Music Support
 · PSG Sound Effects
 · Graphic Supervision
 · BIJUARUGU Rough IKKU
 · Monster Design
 · Sprite Design
 · Item Design
 · Map Design
 · Interior Design
 · Dungeon Design
 · Manual
 · Advertisement Coordination
 · Animation
 · Drawing
 · Illustration Supervisor
 · Picture
 · Animation
 · Cell Finish

Tenshi no Uta 2 Staff

Voice

FEITO

Kazuki Yao

RIANA

Yuriko Yamamoto

SION

Shigeru Nakahara

JIA

Yoshiko Fujita

RANZO

Norio Wakamoto

KEARU

Kazuhiko Inoue

RAMIAMU

Kanehito Shiozawa

MEROUZU

Shozo Iizuka

MARIUS

Mori Isao

AREFU

Kazue Ikura

ARUMA

Kazue Ikura (Two roles)

DEWEY

Kiyoyuki Yanada

ROUGH AERU

Kiyoyuki Yanada (Two roles)

TIARA

Hagimori Junko

ENYA

Hagimori Junko

Game

General Producing

Jiro Fukushima, Kazuyuki Fukushima, Yuji Fukushima, Yoshinobu Abe, Takashi Fukushima

Producing

Eiji Kikuchi

Character Design

Yuki Nobuteru

Scenario

Kaneko Akifumi

Director

Kaneko Akifumi

Assisting Director

Keigo Tsuchiya

Shaking Events

Kafu Fujioka

Game Program

Hironori Ahiko

Visual Program

ばぶるす

Game Sub-Program

ささきかつとく

Event Rate

Shin-ichi Fujioka

Music

Michiko Naruke

Music Support

Shinobu Ogawa

PSG Sound Effects

Masayasu Yamamoto, Michiko Naruke

Graphic Supervision

Sakurada

BIJUARUGU Rough IKKU

Sakurada, Yukihiko Ito, Akiyoshi Watanabe, Jun Nagao

Monster Design

わたなべあきひさ

Sprite Design

Akiyoshi Watanabe

Item Design

Yukihiko Ito

Map Design

Kenji Yabe

Interior Design

Kenji Yabe

Dungeon Design

Sakura, Kenji Yabe

Manual

Umagami (馬上禎樹), Katsuhisa Ono, Shigeru Kimura

Advertisement Coordination

Yoshio Inui, Tomoko Miura,

Animation

Drawing

Hirotsugu Kawasaki

Illustration Supervisor

Kazuhiro Soeta

Picture

Tsutomu Kurita, Hiroshi Shimizu, Masahiro Sekino, Kazuhiro Soeda, Satoshi Tazaki, Michio Mihara, Yutaka Minowa, Mitsuru Murata, Hiroaki Inoki

Animation

Eiko Yonetani

Cell Finish

Suzuki Takako

Taken from » http://d.hatena.ne.jp/keyword/天使の詩II堕天使の選択