Single Game View

SGB
Notes
Contribute
Konami GB Collection Vol.2
Japan: Konami GB Collection Vol.2 (コナミGBコレクションVol.2) released 1997.12.11 by Konami
Composer: Akiko Ito, Masanori Oouchi, Shigeru Fukutake, Akihiro Juuichiya, Shinji Tasaka, Yoshiyuki Hagiwara, Michiru Yamane, Tsuyoshi Sekito
Developer: Konami

Previous | Visit the full site | Next

Maintained by Knurek, System by Datschge