Single Game View

PSP
36 Tracks
Version 1.00
2015.08.06
Download
451 times
Me & My Katamari
US: Me & My Katamari released 2006.03.21 by Namco
EU: Me & My Katamari released 2006.05.12 by Electronic Arts
Japan: Boku no Watashi no Katamari Damashii (僕の私の塊魂) released 2005.12.22 by Namco
Composer: Yuri Misumi, Kento Masui, Hiroki Fujita, Mai Tsukada, Chikara Kawatsuchina, DOKAKA, Shigeru Matsuzaki, Illreme, Alisa, Yasuyuki Horigome, Takaki Horigome, Katamari Robo, Tomoki Kanda, Kahimi Karie, Kana Sagara, Tomoka Osawa, Chihiro Arai, Yu Miyake, Katamari Soul Trains, Hideki Tobeta, Yoshihito Yano, Akitaka Tohyama, Masayuki Tanaka, Kenji Ninuma, Saki Kabata, Nobue Matsubara & Sakamoto-chan, Asuka Sakai, Ado Mizumori, Charlie Kosei, Yui Asaka, Maki Nomiya
Developer: Namco
Ripper: Knurek
Timer: Knurek
Tagger: Knurek

Previous | Visit the full site | Next

Maintained by Knurek, System by Datschge